مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
استان کرمانشاه
شهر کنگاور