نانوکاتالیست اکسی‌کلراسیون

نام تجاری کالا نانوکاتالیست اکسی‌کلراسیون
نام محصول کاتالیست اکسی‌کلراسیون بر پایه گاما آلومینا نانو ساختار
طبقه بندی محصول جنس نانوماده/آلومینا
نام شرکت نانو پارس اسپادانا

تصاویر کالا

  • ویژگی ها
  • کاربردها
  • دسته بندی و نگهداری
  • خصوصیات
  • کارایی
کاتالیست پایه گاما آلومینای مزومتخلخل تلقیح شده با ترکیب کلریدی مس، یک کاتالیست برای تولید اتیلن دی کلراید ethylene dichloride C2H4Cl2 در فرآیند اکسی کلراسیون می‌باشد. کلرید مس به عنوان کاتالیزور در واکنش اکسی کلریناسیون هیدروکربن‌ها استفاده می‌شود. 
فرایند اکسی کلراسیون اتیلن شامل سه مرحله است. مرحله اول احیا کلرید مس است. مرحله دوم اکسیداسیون مجدد با استفاده از O2 و مرحله سوم کلراسیون کلرید مس با استفاده از HCl می‌باشد. 
آلومینای گامای مزو‌متخلخل یکی از فازهای تشکیل شده حین فرآیند تولید آلومینا می‌باشد؛ که دارای قطر تخلخل بین 2 تا 50 نانومتر است. که به‌علت سطح ویژه بالا، تخلخل بالا، پایداری حرارتی مناسب و توزیع مناسب اندازه تخلخل‌ها، به‌عنوان متداول‌ترین پایه کاتالیست در واکنش‌های غیرهمگن مورد استفاده می¬باشد.
  • نانو کاتالیست اکسی کلراسیون، در راکتورهای تولید EDC صنایع پتروشیمی جهت تبدیل اتیلن به اتیلن دی کلراید و تهیه خوراک اولیه PVC
دور از رطوبت نگهداری شود 
  • سطح ویژه m2/g 275 
  • میانگین اندازه‌ی حفرات حدود 10 نانومتر
  • توزیع مناسب رسوبات روی پایه کاتالیست
filereader.php?p1=main_9a741f0ad60975ae1
  • حفرات نانومتری پایه کاتالیست در تصاویر TEM
filereader.php?p1=main_9a741f0ad60975ae1
filereader.php?p1=main_9a741f0ad60975ae1
در مواد مزومتخلخل نسبت سطح به حجم نسبت به ماده بالک افزایش می‌یابد. سطح مخصوص بالای نانو حفرات ایجاد شده در کاتالیست باعث افزایش سطح موثر و فعالیت کاتالیستی می‌شود.