هیچ رویدادی یافت نشد
  هیچ رویدادی یافت نشد
  • تعداد کل شرکتهای متقاضی

   ۱,۹۴۱
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

   ۸,۰۲۰
  • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

   ۱۴۳
  • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

   ۱۱۷,۶۰۶,۶۹۳,۲۷۸
  • تعداد کارگزاران فعال

   ۹۲
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

   ۷۹